ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕМЕНТ"

(Товариство)

ідентифікаційний код 30863766, місцезнаходження: 65078, м. Одеса, вул. Героїв Крут (колишня Терешкової), 27, повідомляє про проведення ДИСТАНЦІЙНИХ річних загальних зборів акціонерів (збори), які призначені на 11 листопада 2022 року (дата завершення голосування)

Порядок реєстрації та голосування учасників на ДИСТАНЦІЙНИХ загальних зборах акціонерів встановлені рішенням НКЦПФР №196 від 16.04.2020 в чинній редакції. Всі інші права та обов'язки акціонерів, встановлені законом "Про акціонерні товариства", зберігаються. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному станом на 24.00 07 листопада 2022 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 

 

Проект порядку денного:

1. Розгляд звіту директора за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

2. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора. 

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р. 

4. Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. Затвердження розміру річних дивідендів. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за простими акціями безпосередньо акціонерам.

5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із 
зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

 

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

 

1 питання: Затвердити звіт директора Товариства за 2021 р. 

 

2 питання: Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2021 р.

 

3 питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р.

 

4 питання: Затвердити рішення про розподіл чистого прибутку за 2021 р. наступним чином: 15% у сумі 1 786 992,07 грн. спрямувати до фонду виплати дивідендів, 85% у сумі 10 126 288,38 грн. - не розподіляти до наступних загальних зборів. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 30 листопада 2022 р. Виплату дивідендів здійснити у порядку, встановленому чинним законодавством: переказами на особисті рахунки акціонерів. Затвердити строк виплати дивідендів з 30 листопада 2022 р. по 30 грудня 2022 р. Дивіденди сплачуються шляхом виплати всієї суми у повному обсязі. Повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати в порядку, встановленому статутом товариства.

 

5 питання: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов’язані з господарською 
діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик, тощо), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати 
прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків, перевищує 10 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 200 000,00 тис.грн.

Надати повноваження директору Товариства Ранченко Г.С. протягом одного року з дати проведення цих зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені товариства всі 
необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами.

 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч. 4 ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства" – www.element.odessa.ua

 

31.10.2022 - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства www.element.odessa.ua

 

Акціонер має право:

1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання відповіді від Товариства на свої запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;

9.  замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства;

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Запити акціонерів на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного та/або запитання щодо порядку денного зборів подаються у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти eko@element.od.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Адирова Надія Миколаївна (телефон: (048)765-62-52).

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиції акціонерів подаються у вигляді електронного документу із засвідченням його  кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою), а також із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який вносить пропозицію, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства, на адресу електронної пошти Товариства eko@element.od.ua.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства. 

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

 

Товариство може відмовити у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера):

- які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, у разі :

1. недотримання акціонерами 20-денного строку для надання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, 
7-денного строку щодо кандидатів до складу органів Товариства;

2. неповноти даних, а саме: відсутність проектів рішень у разі включення нових питань до проекту порядку денного зборів, щодо кандидатів у члени наглядової ради – відсутність інформації про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора, або відсутність в письмовій пропозиції прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства, а також відсутність засвідчення пропозиції кваліфікованим  електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою);

-яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій з підстав, визначених у пунктах 1,2 для акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій та у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

 

Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. 

Довіреність, що видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного  зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам. 

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

 

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах. 

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

 

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «Елемент», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

 

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. 

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. 

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

 

Увага..! Бюлетені для голосування з питань порядку денного зборів треба завантажити (скопіювати) з сайту Товариства www.element.odessa.ua

Бюлетень для голосування на зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (акціонер завантажує бюлетені для голосування з сайту Товариства, заповнює їх та направляє засвідчені кваліфікованим електронним підписом бюлетені на офіційну адресу електронної пошти депозитарної установи (ДУ), яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Якщо Ваша ДУ – ТОВ “Регран”, адреса: regran@te.net.ua); 

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи (якщо Ваша ДУ ТОВ "Регран" – узгоджуйте час свого візиту за тел. +380507451552. При собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера (представника акціонера), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України).

Бюлетені для голосування на зборах приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування (до 18:00 11 листопада 2022 р.)

 

ПрАТ "Елемент" повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

 

Найменування показника

період

 

Звітний-2021

Попередній-2020

Усього активів   

89712

69297

Основні засоби (за залишковою вартістю)

6647

6685

Запаси

24380

16151

Сумарна дебіторська заборгованість

12351

4725

Гроші та їх еквіваленти

41113

38519

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

56631

45694

Власний капітал

58197

47260

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

800

800

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

144

144

Поточні зобов'язання і забезпечення

31371

21893

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

11913

9748

Середньорічна кількість акцій (шт.)

80000

80000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

148,9125

121,85

             

   Тел. (048) 7656252, 7656800                                                                                                                                    Директор