ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕМЕНТ"

(Товариство)

ідентифікаційний код 30863766, місцезнаходження: 65078 м. Одеса вул. Героїв Крут (колишня Терешкової), 27 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (збори), які призначені на 24 квітня 2020 року о 14.00. за місцезнаходженням Товариства: 
65078 м. Одеса вул. Героїв Крут (колишня Терешкової), 27  (корпус 10, другий поверх, кабінет директора №1).

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 13.00 до 13.45 відповідно до переліку
акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному станом на 24.00 17 квітня 2020 року у порядку, встановленому
законодавством про депозитарну систему України.

 

Проект порядку денного:

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).

3. Розгляд звіту директора за 2019 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

4. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2019 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.

6. Розподіл прибутку Товариства за 2019 р. Затвердження розміру річних дивідендів. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за простими акціями безпосередньо акціонерам.

7. Затвердження регулярної річної інформації Товариства для оприлюднення її відповідно до законодавства України.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із
зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

 

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

 

1 питання: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.

 

2 питання: Обрати головою зборів Грудінкіна Вячеслава Михайловича. Обрати секретарем зборів Великохатську Євгенію Андріївну.
Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань
порядку денного до 6 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота тимчасової лічильної комісії та  лічильної комісії до 20 хв.

 

3 питання: Затвердити звіт директора Товариства за 2019 р.

 

4 питання: Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2019 р.

 

5 питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 р.

 

6 питання: Затвердити рішення про розподіл чистого прибутку за 2019 р. наступним чином: 10% у сумі 1 184 406,66 грн. спрямувати до фонду виплати дивідендів, 90% у сумі 10 659 659,95 грн. - не розподіляти до наступних загальних зборів. Визначити дату складання
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 30 травня 2020 р. Виплату дивідендів здійснити у порядку, встановленому чинним законодавством: переказами на особисті рахунки акціонерів. Затвердити строк виплати дивідендів з 30 травня 2020 р. по 30 вересня
2020 р. Дивіденди сплачуються шляхом виплати всієї суми у повному обсязі. Повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати в порядку, встановленому статутом товариства.

 

7 питання: Затвердити регулярну річну інформацію Товариства для оприлюднення її відповідно до законодавства України.

 

8 питання: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов’язані з господарською
діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик, тощо), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати
прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків, перевищує 10 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 100 000,00 тис.грн.

 

Надати повноваження директору Товариства Ранченко Г.С. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені товариства всі
необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами.

 

Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» – www.element.odessa.ua

 

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з проектом порядку денного зборів за місцезнаходженням Товариства: 65078 м. Одеса вул. Героїв Крут (колишня Терешкової), 27 приймальна в понеділок, середу, п’ятницю з 10.00 до 13.00, в день проведення
зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – інспектор з кадрів Великохатська Євгенія Андріївна (048) 7656252.

 

Акціонер має право:

1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;

9.  замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

 

Товариство може відмовити у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера):

 які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, у разі :

1. недотримання акціонерами 20-денного строку для надання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів,
7-денного строку щодо кандидатів до складу органів Товариства;

2. неповноти даних, а саме: відсутність проектів рішень у разі включення нових питань до проекту порядку денного зборів, щодо кандидатів у члени наглядової ради –відсутність інформації про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора, або відсутність в письмовій пропозиції прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій з підстав, визначених у пунктах 1,2 для акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій та у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

 

Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Довіреність, що видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного  зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника, представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, а саме на 17 березня 2020 року,
загальна кількість простих акцій складає 80000 штук, кількість голосуючих акцій становить 80000 штук.

 

Основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства ( тис. грн.)

 

Найменування показника

період

 

Звітний-2019

Попередній-2018

Усього активів  

61196

52836

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3484

2549

Запаси

14095

11118

Сумарна дебіторська заборгованість

13801

15140

Гроші та їх еквіваленти

29013

23290

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

37128

26862

Власний капітал

38694

28428

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

800

800

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

144

144

Поточні зобов'язання і забезпечення

22358

24264

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

11844

15780

Середньорічна кількість акцій (шт.)

80000

80000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

148,05

197,25

              

        Тел. (048) 7656252, 7656800                                                                                                          Директор